ജോസഫ് ക്രിസ്റ്റോ

തൃശൂർകാരൻ.
എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം നേടി ഇപ്പോൾ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പഠിക്കുന്നു.