ഷാഫി ലെഗ്‍വാഡ്സ്

തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി. കോയമ്പത്തൂർ നെഹ്രു ഇൻസ്ടിട്യൂട്ട് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് ആന്റ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടി, ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു.

https://www.facebook.com/Shafi.sizzler