ഉണ്ണിമായ നാലപ്പാടം

ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണുകയും സ്വപ്നങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്കെത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കും ബന്ധങ്ങൾക്കും വില കൽപ്പിക്കുന്നു...
ലോകാ: സമസ്താ: സുഖിനോ ഭവന്തു.